Zastavenie exekúcie raz a navždy

Zastavenie exekúcie raz a navždy

30.04.2019

Čo je to valstne exekúcia? Exekúcia znamená, že súd poverí určitého exekútora, aby proti Vašej vôli siahol na Váš majetok. Exekútor tak urobí napr. predajom majetku alebo zrážkami zo mzdy. Exekútora teda poveruje súd, a nie banka alebo nebanková spoločnosť. Na to, aby súd takto poveril určitého exekútora, najprv musí prebehnúť súdne (alebo rozhodcovské) konanie, v ktorom sa rozhodne vo Váš neprospech. Takéto rozhodnutie sa nazýva tzv. exekučný titul. Bez exekučného titulu nemôže byť vedená exekúcia.

 

Čo exekúcii predchádza?

Exekúcii teda predchádza konanie, v ktorom bude vydané rozhodnutie vo Váš neprospech (tzv. exekučný titul). Takéto konanie môže prebehnúť na všeobecnom súde Slovenskej republiky podľa miesta Vášho trvalého pobytu alebo na rozhodcovskom súde. Rozhodcovský súd rozhoduje vo forme rozhodcovského rozsudku. Všeobecný súd SR rozhoduje vo forme rozsudku alebo vo forme platobného rozkazu. Rozsudok vydáva sudca a je vydaný po tom, ako bolo riadne nariadené súdne pojednávanie. Platobný rozkaz vydáva „iba“ vyšší súdny úradník (teda nie sudca) bez toho, aby bolo riadne nariadené súdne pojednávanie.

 

Je možné exekúciu zastaviť?

Podľa našich odhadov je vyše 100.000,- exekúcií vedených nezákonne a je možné požadovať zastavenie exekúcie. Zastavenie exekúcie nie je možné jedine v prípade, ak bolo vo Váš neprospech rozhodnuté vo forme rozsudku. Ak ste však nemali riadne súdne konanie a bolo vo Váš neprospech rozhodnuté vo forme platobného rozkazu alebo vo forme rozhodcovského rozsudku, Vaša exekúcia sa s veľkou pravdepodobnosťou dá zastaviť.

 

Prečo je možné exekúciu zastaviť?

Ak bol exekučný titul vydaný v konaní pred vyšším súdnym úradníkom (platobný rozkaz) alebo pred rozhodcovským súdom (rozhodcovský rozsudok), znamená to, že Vaša vec nebola nikdy posúdená riadnym sudcom a tento stav je v rozpore s právom EÚ. V exekúcii preto môžete žiadať sudcu, aby preveril, či je Vaša exekúcia vedená v súlade so zákonom a ak nie, tento sudca Vašu exekúciu zastaví. V minulosti sa totiž podstatným spôsobom zneužívalo postavenie rozhodcovských súdov a bežní ľudia boli pozbavení súdnej ochrany (inými slovami, o právnom osude dlžníkov rozhodovala skupina ľudí, tzv. rozhodcovia, ktorí boli určení bankou / nebankovou spoločnosťou, a nie riadny sudca). Rovnako to platí, bohužiaľ, aj v prípade niektorých vyšších súdnych úradníkov, ktorí boli natoľko zahltení množstvom práce, že im bolo jednoduchšie platobný rozkaz voči dlžníkom vydať, akoby mali skúmať každú zmluvu a hľadať v nej právne vady (hoci je to ich povinnosť).

 

Môžem žiadať späť zaplatené peniaze?

Ak bude Vaša exekúcia zastavená, znamená to, že exekúcia bola vedená nezákonne. V takomto prípade bude mať nárok voči štátu na vrátenie všetkých peňazí, ktoré Vám exekútor zobral.

 

Je pre mňa nový vládny zámer zastaviť staré exekúcie zákonom výhodný?

V prípade, ak ste dlžníkom banky alebo nebankovej spoločnosti, Vaša situácia sa bohužiaľ skôr zhorší ako zlepší. Pre exekúcie začaté do 1.4.2017 totiž platí, že môžete žiadať o ich zastavenie kedykoľvek počas trvania exekúcie. Pre exekúcie začaté po 1.4.2017 platí, že máte iba 15 dní od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie proti Vašej osobe, aby ste podali námietky voči tejto exekúcii. Ak tak neurobíte, neskôr už tieto námietky podať nemôžete. Nový vládny zámer zastaviť staré exekúcie je nastavený tak, že veriteľ môže po zastavení exekúcie podať voči Vám opäť nový návrh na vykonanie exekúcie. Nakoľko pôjde o nový návrh podaný po 1.4.2017, budete mať iba 15 dní, aby ste spísali všetky námietky, ktoré proti exekúcii máte. Ak tak neurobíte, alebo ak ich nespíšete všetky, s Vašou exekúciou sa už nebude dať pohnúť.

 

Naše odporúčanie

Kontaktujte svojich advokátov, prípadne sa obráťte priamo na našu advokátsku kanceláriu ako špecialistov na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami, aby sa na Vašu exekúciu pozreli. V prípade, ak je vedená nezákonne, je potrebné podať návrh na zastavenie exekúcie. V prípade úspechu budete mať navyše nárok na vrátenie zaplatených peňazí.

 

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o.
špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami

www.webberlegal.sk
www.vratenieurokov.sk
www.koniecexekuciam.sk