Webber

Podmienky používania webových stránok advokátskej kancelárie Webber Legal


Úvod

Vitajte na stránkach advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL, s.r.o., sídlo: Na rozhliadke 2, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 50 680 552, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 116481/B (ďalej ako „WEBBER LEGAL“), a to stránkach www.webberlegal.sk a www.vratenieurokov.sk (ďalej len „Webové stránky“).

WEBBER LEGAL je vlastníkom a prevádzkovateľom týchto Webových stránok. Váš vstup na Webové stránky a ich používanie sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“).

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL používa na Webových stránkach súbory cookies. Informácie o cookies nájdete po kliknutí na tento odkaz. Zásady ochrany osobných údajov nájdete po kliknutí na tento link.

Súhlas a zmena podmienok používania

Vstupom na Webové stránky, po zoznámení sa s Podmienkami používania, potvrdzujete, že ste si ich prečítali, ich obsahu rozumiete a bez výhrad ich prijímate. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek meniť. Z tohto dôvodu Vám odporúčame Podmienky používania pravidelne kontrolovať za účelom oboznámenia sa so všetkými zmenami. 

Presnosť a úplnosť informácií

WEBBER LEGAL dbá na zverejňovanie transparentných a správnych informácií. Žiadna informácia uvedená na Webových stránkach nemá charakter právnej rady a odporúčame Vám, aby ste svoj prípad, vzhľadom na jeho individualitu, vždy individuálne konzultovali s niektorým z našich advokátov. Informácie uvedené na Webových stránkach sú poskytované bez akýchkoľvek záruk toho, že Vaša právna vec bude úspešne vyriešená.

Berte prosím na vedomie, že v prípade, ak Vašu vec nebudete konzultovať s našou advokátskou kanceláriou, akékoľvek spoliehanie sa na informácie uvedené na Webových stránkach je výlučne na Vaše vlastné riziko. V tejto súvislosti nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu ani ušlý zisk.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Advokátska kancelária WEBBER LEGAL nie je zodpovedná za žiadne škody ani ušlý zisk, ktoré by Vám vznikli použitím webových stránok týchto tretích strán (alebo spoľahnutím sa na informácie na nich zverejnené). 

Povolené užitie

Používanie Webových stránok z Vašej strany nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania.

Je zakázané:

  • vykonať akýkoľvek úkon, ktorý by mohol znamenať porušenie súkromia (vrátane nahrávania informácií o súkromí bez súhlasu zainteresovanej osoby), alebo iných zákonných práv jednotlivcov;
  • používať Webové stránky na očierňovanie alebo krivé obvinenie WEBBER LEGAL, jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo podobného konania, ktoré by znamenalo stratu dobrého mena WEBBER LEGAL;
  • presúvať také súbory, ktoré obsahujú vírusy a môžu spôsobiť poškodenie Webových stránok WEBBER LEGAL alebo systémov a bezpečnostných sietí alebo iných vecí alebo práv patriacich advokátskej kancelárii WEBBER LEGAL alebo tretích osôb;
  • prepojovania Webových stránok akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim dobré meno a povesť WEBBER LEGAL s inou webovou (internetovou) stránkou;
  • skresľovania či upravovania obsahu Webových stránok. 

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na Webových stránkach sú vlastníctvom advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL alebo iného výslovne uvedeného vlastníka alebo sú zo zdroja, ktorý povoľuje ich bezplatné využívanie aj na komerčné užívanie.

Môžete reprodukovať ukážky či úryvky z Webových stránok pre súkromné (nekomerčné) využitie za predpokladu, že neporušíte autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright. Žiadnu reprodukciu akékoľvek časti Webových stránok nesmiete predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani ich nesmiete upravovať alebo zahŕňať do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo webovej stránky.

Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (spoločne “ochranné známky“) zobrazené na Webových stránkach patria advokátskej kancelárii WEBBER LEGAL. Nič, čo sa nachádza na Webových stránkach, sa nesmie chápať ako uznanie povolenia alebo práva použiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na Webových stránkach. Akékoľvek použitie/zneužitie ochranných známok zobrazených na Webových stránkach, alebo v rámci ľubovoľného obsahu na Webových stránkach, s výnimkou prípadov stanovených v týchto podmienkach používania, je zakázané.

SŤAŽNOSTI, ORGÁN DOHĽADU

Dohľad nad činnosťou advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL vykonáva Slovenská advokátska komora (ďalej len „SAK“), so sídlom: Kolárska 4, 813 42 Bratislava, tel: 02/204 227 42, fax: 02/5296 15 54 e-mail: office@sak.sk, web: www.sak.sk.

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva, v zmysle ust. § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“).

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je evidovaná v zozname vedenom SAK (https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/osp/proxy/list/list/formular/rows/763844/link/display/event).

Jediným konateľom a jediným spoločníkom advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL je Mgr. Anton Pavúk, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, pod registračným č. 7605, ktorému oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so Zákonom o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu do príslušného zoznamu advokátov vedeného SAK.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami Zákona o advokácii a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. Služby sú poskytované za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú upravené Zákonom o advokácii, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení. Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom povinného poistenia. Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je poistená prostredníctvom poisťovne Wüstenrot poisťovňa, a.s., a to na poistnú sumu vo výške 1.500.000,- EUR.

Ďalšie informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. môžete získať na požiadanie v mieste nášho sídla (Na Rozhliadke 2, 831 01 Bratislava), prípadne v SAK.

Miestne určenie Webových stránok a rozhodné právo

Ponuky právnych služieb a informácie na Webových stránkach sú určené výhradne pre užívateľov alebo zákazníkov v Slovenskej republike, a to vzhľadom na skutočnosť, že tieto služby sa týkajú výkladu a uplatňovania právnych noriem Slovenskej republiky.

Používaním Webových stránok tiež súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z použitia Webových stránok alebo vzťahujúci sa k nim sa bude riadiť podľa slovenského práva a bude riešený výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

Kontakt

Ak máte dotaz alebo komentár ku stránkam, kontaktujte nás (i) emailom na adrese info@webberlegal.sk, (ii) telefonicky na tel. číslo 0948 5 01234 alebo (iii) poštou na adrese WEBBER LEGAL s.r.o., Na Rozhliadke 2, 831 01 Bratislava.