Webber

Služby


Advokátska kancelária WEBBER LEGAL ponúka svojim klientom kvalitné a nadštandardné služby v mnohých oblastiach práva. Zakladajúci partner WEBBER LEGAL je garanciou kvality a širokého záberu poskytovaných služieb, nakoľko popri 8 ročnej skúsenosti s top klientelou v oblasti obchodného práva, kde sa na dennej báze podieľal na projektoch v rádovo miliónoch EUR disponuje tiež hlbokým know-how v oblasti práva spotrebiteľov, predovšetkým pri problematike spotrebiteľských úverov. Cieľom advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL je v prvom rade dosiahnutie spravodlivosti, ochrana

slabšej strany pri zneužívaní ekonomickej pozície silnejšej strany a prispievanie k transparentnému a poctivému trhu na území Slovenskej republiky. Štandardom advokátskej kancelárie pri bežnom právnom poradenstve je odmeňovanie na hodinovej báze s výnimkou vymáhania nárokov klientov zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere, kde je štandardom odmeňovanie na percentuálnej báze z ušetrenej sumy. Vzhľadom na možnosti dnešnej doby, najmä možnosti elektronickej komunikácie, poskytujeme poradenstvo klientom na celom území Slovenskej republiky.

PREČO Webber LEGAL?

 • Kvalitné právne služby
 • Dlhodobé skúsenosti
 • Dôkladná ochrana práv klienta
 • Vysoká úspešnosť uplatnených nárokov
 • Rýchlosť a flexibilita
Webber

Dôležité


Nezákonný postup bánk a nebankových subjektov

V prípade, ak ste si v minulosti požičali peniaze z banky alebo od nebankového subjektu, prípadne ak ste si kúpili tovar na splátky alebo ste disponovali kreditnou kartou, je veľmi pravdepodobné, že máte nárok na vrátenie všetkých poplatkov a úrokov, ktoré ste zaplatili nad rámec istiny. Obdobná je situácia v prípade, ak takýto úver alebo pôžičku splácate aj dnes, kedy je pravdepodobné, že poskytnutý úver už nie ste ďalej povinní splácať.

V súčasnosti sa pýšime 100% úspešnosťou súdne uplatnených nárokov. Vypracujeme Vám bezplatnú právnu analýzu Vašej situácie a v prípade, že máte nárok na vrátenie peňazí, zahájime príslušné právne kroky voči Vašej banke alebo nebankovému subjektu. S výnimkou predbežnej zálohy na úhradu nákladov, si nárokujeme odmenu z ušetrenej sumy výlučne v prípade úspechu, t.j. v prípade, ak Vám Vaša banka alebo nebankový subjekt vrátia peniaze alebo v prípade, ak Váš dlh reálne znížime.

Popri aktívnom uplatňovaní a vymáhaní nárokov klientov sa naša advokátska kancelária nepriamo aktívne podieľa na tvorbe judikatúry v oblasti ochrany spotrebiteľov pri spotrebných úveroch. Po prijatí rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15 (Home Credit Slovakia proti Klára Biróová) sa všeobecne zo strany bánk a nebankových subjektov očakávalo, že všeobecné súdy Slovenskej republiky budú rozhodovať v ich prospech.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL vypracovala a zverejnila rozsiahlu právnu analýzu, podľa ktorej súdy Slovenskej republiky, napriek rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15, musia naďalej chrániť spotrebiteľov a rozhodovať v ich prospech. Obsah a závery tejto analýzy si osvojili mnohé súdy, ktoré pri svojom rozhodovaní citujú a odvolávajú sa na našu právnu analýzu priamo v odôvodneniach svojich rozhodnutí.

AKO Vám vieme pomôcť

 • vrátenie peňazí zo zmluvy o úvere a iných typov úverových vzťahov
 • veľká pravdepodobnosť vrátenia peňazí
 • dlhodobé a odborné skúsenosti
 • rýchla komunikácia s veriteľom
 • okamžité zahájenie príslušných právnych krokov
 • Bezprávia sa často dopúšťa aj ten, kto niečo nerobí, nie iba ten, kto niečo robí.
  Marcus Aurelius Antoninus

  rímsky cisár a filozof
 • Je lepšie žiť krátky a plný život, ako dlhý život ovládaný strachom.
  Anton Pavúk

  advokát WEBBER LEGAL
Webber

Blog / Novinky


Prečítajte zaujímavé právne informácie predovšetkým z oblasti ochrany spotrebiteľa pri spotrebných úveroch.

Ako sa účinne brániť, ak vás žaluje banka alebo inkasná agentúra

Ako sa účinne brániť, ak vás žaluje banka alebo inkasná agentúra

05.02.2019

Dlhy. Mnohí z nás sa bohužiaľ vinou rôznych okolností dostali do situácie, kedy si nemohli dovoliť splácať splátky svojej pôžičky (kreditnej...

Máte auto na splátky? Žiadajte preplatené peniaze naspäť!

Máte auto na splátky? Žiadajte preplatené peniaze naspäť!

02.11.2018

Na Slovensku je pomerne rozšírenou formou kúpa auta na splátky, alebo, inými slovami, na leasing. Výhoda kúpy na splátky spočíva v tom,...

Čo robiť, ak splácate kreditnú kartu a máte pocit, že splátky nemajú koniec?

Čo robiť, ak splácate kreditnú kartu a máte pocit, že splátky nemajú koniec?

24.09.2018

Od prelomu storočí možno na našom území pozorovať boom kreditných kariet. Kreditné karty nemali u nás veľkú tradíciu, mnohí z nás ich...

Zastavte svoje zrážky zo mzdy, nenechajte sa okrádať!

Zastavte svoje zrážky zo mzdy, nenechajte sa okrádať!

10.09.2018

Pracujete a z Vašej mzdy Vám pravidelne strhávajú zrážky v prospech Vašej banky, nebankovej spoločnosti alebo inkasnej agentúry? Nenchajte sa zdierať!...

Nezákonný postup bánk a nebankových subjektov pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

Nezákonný postup bánk a nebankových subjektov pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

21.05.2017

Väčšina bánk a nebankových spoločností pri poskytovaní spotrebiteľských úverov v minulosti postupovala nezákonne a niektoré subjekty postupujú nezákonne dodnes. Pre Vás ako finančného...

Webber

Právne analýzy


Právna analýza rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Právna analýza rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 146/2017

06.06.2018

Najvyšší súd SR dňa 22. februára 2018 prijal veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017 uznesenie o potrebe eorukonformného výkladu ustanovenia...

Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

11.03.2018

Advokátska kancelária pripravila (najmä) pre odbornú verejnosť právnu analýzu, ktorá sa venuje právnym následkom nedodržania pravidiel ustanovených v zákone o...

Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru

Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru

15.02.2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12.10.2017 prijala zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým s účinnosťou od 01.05.2018 upustila od požiadavky...

Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru

Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru

31.10.2017

V právnej praxi veritelia častokrát požadujú po vyhlásení predčasnej splatnosti tiež (riadne, zmluvne dohodnuté) úroky zo spotrebiteľského úveru. Advokátska kancelária...

Právna analýza vybraných otázok vo veci rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Home Credit Slovakia proti Kláre Bíróovej

Právna analýza vybraných otázok vo veci rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Home Credit Slovakia proti Kláre Bíróovej

21.12.2016

Zakladajúci partner advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL pre odbornú verejnosť pripravil právnu analýzu rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 9. novembra...

Webber

Kontakt


Mgr. Anton Pavúk
Mgr. Anton Pavúk
zakladajúci advokát

Po 8 ročných odborných skúsenostiach v oblasti obchodného práva som sa rozhodol venovať sa primárne spotrebiteľskému právu, kde v boji ekonomicky silnejších subjektov voči ekonomicky slabším hájim stranu slabšieho, v čom dlhodobo vidím tiež moje životné poslanie. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho problému nás prosím neváhajte kontaktovať.

so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely - viac info tu

Obchodný register

 • Obchodné meno: WEBBER LEGAL, s.r.o.
  Sídlo: Na rozhliadke 2, 831 01 Bratislava
  IČO: 50 680 552
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116481/B

Iné informácie

 • Advokátska kancelária
  Zápis v Slovenskej advokátskej komore
  Číslo advokáta: 7506
  Poistenie právnych služieb: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  Poistná suma: 1.500.000,- EUR
  IBAN: SK60 0900 0000 0051 2440 8625