Webber

Intro


Mnohé exekúcie zo strany väčšiny nebankových spoločností, ako aj zo strany niektorých bánk, sú vedené nezákonne. Z tohto dôvodu je možné Vašu exekúciu úplne zastaviť. Pritom nie je vôbec podstatné, koľko ste zo svojej pôžičky v skutočnosti zaplatili. Naša advokátska kancelária sa špecializuje na ochranu finančného spotrebiteľa a okrem právnych služieb vrátenia zaplatených úrokov zo spotrebiteľských úverov a ušetrenia úrokov a ukončenia splácania spotrebiteľských úverov Vám ponúka tiež vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie. Táto právna služba funguje vzhľadom na možnosť elektronickej a telefonickej komunikácia jednoducho z pohodlia Vášho domova bez potreby osobného stretnutia. Z tohto dôvodu poskytujeme právne služby na celom území Slovenskej republiky. Vysvetlenie, ako táto služba funguje, ako aj náš cenník, sú uvedené na tejto stránke nižšie.

NA AKÉ SITUÁCIE SA TÁTO SLUŽBA VZŤAHUJE?

 • Exekúcie zo strany väčšiny nebankoviek
 • Exekúcie zo strany niektorých bánk
 • Exekúcie zo strany inkasných agentúr
 • Exekúcie na podklade rozhodcovských rozsudkov

Webber

Ako to funguje


SLUŽBA ZASTAVENIE EXEKÚCIE FUNGUJE V 5 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

 • ZASLANIE DOKUMENTOV

  1. ZASLANIE DOKUMENTOV

  Pošlete nám dokumenty, ktoré máte k dispozícii. Naša advokátska kancelária pripraví plnomocenstvo, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme nahliadli do Vášho exekučného spisu, ako aj zmluvu o právnych službách.
 • POSÚDENIE SITUÁCIE

  2. POSÚDENIE SITUÁCIE

  Naša advokátska kancelária nahliadne do centrálneho registra exekúcií ako aj do Vášho exekučného spisu. Získané dokumenty právne posúdime za účelom zistenia, či je dôvodné požiadať o zastavenie exekúcie.
 • VÝSLEDOK

  3. VÝSLEDOK

  Výsledok právneho posúdenia Vám zašleme prostredníctvom e-mailu.
 • PODANIE NÁVRHU NA SÚD

  4. PODANIE NÁVRHU NA SÚD

  Ak naša právna analýza potvrdí Váš nárok na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, uplatníme Váš nárok súdnou cestou. V takomto prípade je potrebné počítať, že o našom návrhu sa rozhodne rádovo v niekoľkých mesiacoch od podania návrhu.
 • ZASTAVENIE EXEKÚCIE

  5. ZASTAVENIE EXEKÚCIE

  V prípade úspešného uplatnenia nároku súd rozhodne o zastavení exekúcie a nebudete musieť exekútorovi ani Vášmu veriteľovi platiť žiadne ďalšie platby.
 • Bezplatná služba
 • 49,- EUR
 • Bezplatná služba
 • 199 EUR,-
 • Trovy právneho zastúpenia
Webber

NAŠA ODMENA


Odplata našej advokátskej kancelárie pozostáva z 3 zložiek, a to


1. Odmena za administratívne úkony a právne posúdenie situácie

V prvom kroku budeme musieť zhromaždiť informácie o Vašej exekučnej veci a v tomto kontexte musím nahliadnuť do Vášho exekučného spisu ako aj do spisu všeobecného / rozhodcovského súdu, ktorý predchádzal exekúcii. Následne je potrebné zozbierané dokumenty právne posúdiť. Na úhradu týchto úkonov si účtujeme odmenu vo výške EUR 49,-.

 • Nahliadnutie do súdneho spisu
 • Nahliadnutie do exekučného spisu
 • Posúdenie situácie

2. Podanie návrhu na zastavenie exekúcie

V prípade, ak zo zistených informácií dôjdeme k záveru, že podanie návrhu na zastavenie exekúcie je dôvodné, zo zhromaždených dokumentov tento návrh pripravíme a podáme vo Vašom mene na príslušný súd. Vo veci Vás budeme zastupovať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu na zastavenie exekúcie. Za vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a zastupovanie Vašej v osoby v súdnom konaní o tomto návrhu si účtujeme odmenu vo výške EUR 199,-.

 • Vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie
 • Podanie návrhu na zastavenie exekúcie
 • Zastupovanie v konaní o návrhu na zastavenie exekúcie

3. Trovy právneho zastúpenia

Poslednou zložkou našej odmeny sú trovy právneho zastúpenia, ktoré budú priznané súdom v tomto konaní. V prípade, ak súd exekúciu zastaví, banka alebo nebanková spoločnosť nám zaplatí tieto trovy. Túto zložku teda neplatíte Vy, ale platí ju protistrana a aj to len v prípade, že v konaní budeme úspešní.

 • Trovy právneho zastúpenia
 • O výške trov rozhoduje súd
 • Neplatíte Vy, ale protistrana
Webber

Kontakt


Mgr. Anton Pavúk
Mgr. Anton Pavúk
zakladajúci advokát

Po 8 ročných odborných skúsenostiach v oblasti obchodného práva som sa rozhodol venovať sa primárne spotrebiteľskému právu, kde v boji ekonomicky silnejších subjektov voči ekonomicky slabším hájim stranu slabšieho, v čom dlhodobo vidím tiež moje životné poslanie. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho problému nás prosím neváhajte kontaktovať.

so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely - viac info tu

Obchodný register

 • Obchodné meno: WEBBER LEGAL, s.r.o.
  Sídlo: Na rozhliadke 2, 831 01 Bratislava
  IČO: 50 680 552
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 116481/B

Iné informácie

 • Advokátska kancelária
  Zápis v Slovenskej advokátskej komore
  Číslo advokáta: 7506
  Poistenie právnych služieb: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  Poistná suma: 1.500.000,- EUR
  IBAN: SK60 0900 0000 0051 2440 8625