Webber

Vitajte


Banky, nebankové spoločnosti alebo stavebné sporiteľne vo väčšine prípadov postupovali pri uzatváraní zmlúv o spotrebiteľských úveroch nezákonne. Z tohto dôvodu je vysoko pravdepodobné, že im nemusíte platiť žiadne úroky ani poplatky, a ak ste im už ich zaplatili, máte právo na ich vrátenie. Inými slovami, v prípade, ak momentálne splácate svoju pôžičku, je veľmi pravdepodobné, že ste povinný vrátiť Vašej banke / nebankovej spoločnosti alebo stavebnej sporiteľni iba toľko, koľko ste si od nich požičali. V prípade, ak ste si od nich požičali peniaze a tieto ste im už dokonca úplne splatili aj s úrokmi, je veľmi pravdepodobné, že máte nárok na vrátenie všetkých úrokov a poplatkov, ktoré ste im zaplatili nad rámec istiny. Inými slovami, tieto subjekty majú povinnosť vrátiť Vám všetky peniaze, ktoré ste im zaplatili nad rámec toho, koľko ste si od nich požičali. Nižšie si prosím vyberte jednu zo situácií, ktorá sa najlepšie vzťahuje na Váš prípad.

Vyberte si svoju aktuálnu situáciu:

1. Splatil som pôžičku alebo som ju refinancoval a chcem získať všetky zaplatené úroky naspäť

Túto možnosť si zvoľte v prípade, ak ste svoju pôžičku už splatili a máte záujem o vrátenie peňazí, ktoré ste banke / nebankovej spoločnosti alebo stavebnej sporitľni zaplatili vo forme úrokov.

2. Pôžičku stále splácam, chcem zastaviť jej splácanie a neplatiť úroky navyše

Túto možnosť si zvoľte v prípade, ak svoju pôžičku stále splácate alebo Vám splátky zrážajú zo mzdy a máte záujem o ukončenie splácania a neplatenie žiadnych úrokov.

Ak máte záujem o ďalšie právne služby našej advokátskej kancelárie, prípadne si chcete pozrieť naše vzorové zmluvy
alebo si prečítať náš blog, pozrite si prosím domovskú stránku našej advokátskej kancelárie.

Webber

ÚVOD


Banky, nebankové spoločnosti a stavebné sportieľne vo väčšine prípadov postupovali pri uzatváraní zmlúv o spotrebiteľských úveroch nezákonne. Z tohto dôvodu je vysoko pravdepodobné, že Vám musia vrátiť všetky úroky a poplatky, ktoré ste im zaplatili nad rámec istiny. Pri tom nie je podstatné, či ste pôžičku splatili v normálnej lehote splatnosti, alebo ste ju splatili predčasne, alebo ste ju refinancovali inou pôžičkou. Dokonca ani nie je dôležité, či ste platili načas alebo ste boli v omeškaní. Nie je dôležité ani to, či ste mali odklad splátok alebo nie. Nárok na vrátenie peňazí máte aj v prípade, že Vám banka / nebankový subjekt alebo stavebná sporiteľňa vykonávali zrážky zo mzdy. Pre lepšie pochopenie Vám udávame ilustratívny prípad: požičali ste si 5.000,- EUR a celkovo ste na Vašu pôžičku zaplatili 7.000,- EUR. V takomto prípade je veľmi pravdepodobné, že máte nárok na vrátenie všetkého, čo ste zaplatili nad rámec toho, čo ste si požičali, teda v tomto ilustratívnom prípade by ste mali nárok na vrátenie 2.000,- EUR. Odporúčame Vám však riešiť Vašu situáciu čím skôr, ak aj máte odklad splátok, pretože Vaše práva podliehajú premlčaniu – a raz môže byť už neskoro.

NA AKÉ PRODUKTY SA TÁTO SLUŽBA VZŤAHUJE?

 • Pôžičky
 • Úvery
 • Kreditné karty
 • Auto na leasing
 • Prefinancované pôžičky
 • Iné spotrebiteľské úvery

PRE VÝPOČET VÁŠHO MOŽNÉHO NÁROKU PROSÍM POUŽITE NAŠU KALKULAČKU VRÁTENIA PEŇAZÍ UVEDENÚ NIŽŠIE:

Webber

Kalkulačka


Nižšie uvedená kalkulačka Vám poskytuje orientačný prehľad sumy, akú Vám bude musieť banka / nebankový subjekt alebo stavebná sporiteľňa vrátiť v prípade úspešného uplatnenia Vášho nároku prostredníctvom našej advokátskej kancelárie. Táto suma bude navyše zvýšená o úroky z omeškania, ktoré Vám bude musieť banka / nebankový subjekt alebo stavebná sporiteľňa dodatočne zaplatiť.

EUR
EUR

Možný nárok na vrátenie peňazí *

0,00 EUR

* táto suma bude zvýšená o ročný úrok z omeškania približne vo výške 5% p.a.

Webber

Ako to funguje


SLUŽBA VRÁTENIA ÚROKOV FUNGUJE V 5 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

 • ZASLANIE DOKUMENTOV

  1. ZASLANIE DOKUMENTOV

  Pošlete nám:
  - zmluvnú dokumentáciu, a
  - prehľad platieb, ktoré ste zaplatili.
  Bezplatná služba
 • POSÚDENIE NÁROKU

  2. POSÚDENIE NÁROKU

  Vaše dokumenty bezplatne právne posúdime za účelom zistenia, či máte nárok na vrátenie úrokov. Výsledok tohto posúdenia Vám zašleme prostredníctvom e-mailu.
  Bezplatná služba
 • VÝSLEDOK / NÁROK

  3. VÝSLEDOK / NÁROK

  Ak naša právna analýza potvrdí Váš nárok na vrátenie úrokov, pošleme Vám na podpis:
  - zmluvu o právnej pomoci, a
  - plnomocenstvo na zastupovanie Vašej osoby.
  Bezplatná služba
 • UPLATNENIE NÁROKU

  4. UPLATNENIE NÁROKU

  Uplatníme Váš nárok súdnou cestou. V takomto prípade je potrebné počítať, že Vaša vec bude ukončená rádovo v niekoľkých mesiacoch od začatia konania.
  Bezplatná služba
 • VRÁTENIE PEŇAZÍ

  5. VRÁTENIE PEŇAZÍ

  V prípade úspešného uplatnenia nároku Vám banka / nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa vráti peniaze, a to spolu s príslušným úrokom z omeškania.
  Individuálne nacenenie podľa prípadu
  Trovy právneho zastúpenia
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • Individuálne nacenenie podľa prípadu
  Trovy právneho zastúpenia
Webber

NAŠA ODMENA


Odplata našej advokátskej kancelárie pozostáva z 3 zložiek, a to:


1. INDIVIDUÁLNE NACENENIE PODĽA PRÍPADU

Zo sumy, ktorú Vám banka / nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa vráti, si naša advokátska kancelária ponechá určitú časť. Technicky túto odmenu neplatíte ani Vy, ale naša advokátska kancelária ju bude inkasovať zo sumy, ktorá sa Vám vráti.

 • Inkasujeme určitú časť zo sumy, ktorá sa Vám vráti
 • Len v prípade, že sa Vám vrátia peniaze
 • Ak sa Vám peniaze nevrátia, odmenu neplatíte

2. TROVY PRÁVNEHO ZASTÚPENIA

Druhou zložkou našej odmeny sú trovy právneho zastúpenia, ktoré budú priznané súdom v súdnom konaní. V prípade, ak v súdnom konaní budeme úspešní, banka,  nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa nám zaplatí tieto trovy. Túto zložku teda opäť neplatíte Vy, ale platí ju protistrana a aj to len v prípade, že v konaní budeme úspešní.

 • Neplatíte Vy, ale protistrana
 • Len v prípade, že sa Vám vrátia peniaze
 • Ak sa Vám peniaze nevrátia, odmenu neplatíte

3. POPLATOK VO VÝŠKE 99,- EUR

Tento poplatok nám platíte po tom, ako na základe bezplatného právneho posúdenia Vašich dokumentov dospejeme k názoru, že máte nárok na vrátenie úrokov a Vy sa rozhodnete s nami uzatvoriť zmluvu o právnej pomoci a uplatniť Váš nárok cestou našej advokátskej kancelárie. Ak sa po bezplatnom právnom posúdení Vašich dokumentov rozhodnete s nami zmluvu neuzatvoriť, tento poplatok neplatíte. Tento poplatok tvorí síce našu odplatu, ale ide o zanedbateľnú výšku a používame ho najmä na úhradu našich výdavkov spojených s poskytovaním tejto služby (prenájom kancelárie, zaplatenie platov právnikov, ktorí sa budú venovať Vášmu prípadu, úhrada cestovných nákladov na súd a pod.)

 • Len ak sa rozhodnete s nami uzatvoriť zmluvu
 • Slúži na úhradu našich režijných nákladov
 • Posúdenie Vašich dokumentov je stále bezplatné
Webber

Kontakt


Mgr. Anton Pavúk
Mgr. Anton Pavúk
zakladajúci advokát

Po 8 ročných odborných skúsenostiach v oblasti obchodného práva som sa rozhodol venovať sa primárne spotrebiteľskému právu, kde v boji ekonomicky silnejších subjektov voči ekonomicky slabším hájim stranu slabšieho, v čom dlhodobo vidím tiež moje životné poslanie. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho problému nás prosím neváhajte kontaktovať.

so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely - viac info tu

Obchodný register

 • Obchodné meno: WEBBER LEGAL, s.r.o.
  Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, Prešov 080 01
  IČO: 50 680 552
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 42327/P

Iné informácie

 • Advokátska kancelária
  Zápis v Slovenskej advokátskej komore
  Číslo advokáta: 7506
  Poistenie právnych služieb: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  Poistná suma: 1.500.000,- EUR
  IBAN: SK60 0900 0000 0051 2440 8625
Webber

ÚVOD


Banky, nebankové spoločnosti a stavebné sporiteľne vo väčšine prípadov postupovali pri uzatváraní zmlúv o spotrebiteľských úveroch nezákonne. Z tohto dôvodu je vysoko pravdepodobné, že týmto subjektom musíte vrátiť iba toľko, koľko ste si od nich požičali. Pri tom nie je podstatné, či pôžičku platíte načas alebo ste boli v omeškaní. Rovnako tiež nie je dôležité, či im splátky platíte dobrovoľne, alebo Vám vykonávajú zrážky zo mzdy. Rovnako tiež nie je podstatné, či Váš dlh bol „predaný“ inkasnej agentúre alebo nie. Nie je dôležité ani to, či máte odklad splátok alebo nie. Ak svoju pôžičku stále platíte a už ste splatili viac ako to, koľko ste si pôvodne požičali, je pravdepodobné, že banka, nebankový subjekt alebo stavebná sporiteľňa Vám bude musieť vrátiť to, čo ste im zaplatili nad rámec istiny a navyše, Vy už nebudete musieť ďalej splácať svoju pôžičku. Pre lepšie pochopenie Vám udávame ilustratívny prípad: požičali ste si 5.000,- EUR a celkovo máte vrátiť 7.000,- EUR. K dnešnému dňu ste už zaplatili 5.500,- EUR. V takomto prípade je veľmi pravdepodobné, že sa Vám vráti 500,- EUR a navyše nebudete musieť platiť žiadne ďalšie splátky. Odporúčame Vám však riešiť Vašu situáciu čím skôr, ak aj máte odklad splátok, pretože Vaše práva podliehajú premlčaniu – a raz môže byť už neskoro.

NA AKÉ PRODUKTY SA TÁTO SLUŽBA VZŤAHUJE?

 • Pôžičky
 • Úvery
 • Kreditné karty
 • Auto na leasing
 • Iné spotrebiteľské úvery
 • Zrážky zo mzdy
 • Inkasné / vymáhačské agentúry

PRE VÝPOČET VÁŠHO MOŽNÉHO NÁROKU PROSÍM POUŽITE NAŠU KALKULAČKU NEPLATENIA ÚROKOV UVEDENÚ NIŽŠIE:

Webber

KALKULAČKA


Nižšie uvedená kalkulačka Vám poskytuje orientačný prehľad sumy úrokov a poplatkov,
akú Vám v prípade úspešného uplatnenia Vášho nároku naša advokátska kancelária ušetrí.

EUR
EUR

Možný nárok na ušetrenie peňazí *

0,00 EUR

* táto suma bude zvýšená o ročný úrok z omeškania približne vo výške 5% p.a.

Webber

AKO TO FUNGUJE


SLUŽBA NEPLATENIA ÚROKOV FUNGUJE V 5 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

 • ZASLANIE DOKUMENTOV

  1. ZASLANIE DOKUMENTOV

  Pošlete nám:
  - zmluvnú dokumentáciu, a
  - prehľad platieb, ktoré ste zaplatili.
  Bezplatná služba
 • POSÚDENIE NÁROKU

  2. POSÚDENIE NÁROKU

  Vaše dokumenty bezplatne právne posúdime za účelom zistenia, či máte nárok na neplatenie úrokov. Výsledok tohto posúdenia Vám zašleme prostredníctvom e-mailu.
  Bezplatná služba
 • VÝSLEDOK / NÁROK

  3. VÝSLEDOK / NÁROK

  Ak naša právna analýza potvrdí Váš nárok na neplatenie úrokov, pošleme Vám na podpis:
  - zmluvu o právnej pomoci, a
  - plnomocenstvo na zastupovanie Vašej osoby.
  Bezplatná služba
 • UPLATNENIE NÁROKU

  4. UPLATNENIE NÁROKU

  Uplatníme Váš nárok súdnou cestou. V takomto prípade je potrebné počítať, že Vaša vec bude ukončená rádovo v niekoľkých mesiacoch od začatia konania.
  99,- EUR na úhradu nákladov
 • NEPLATENIE ÚROKOV

  5. NEPLATENIE ÚROKOV

  V prípade úspešného uplatnenia nároku Vám banka / nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa nebude účtovať žiadne ďalšie úroky, pričom tie úroky, ktoré ste im už zaplatili, Vám vráti späť.
  20% z ušetrenej sumy + DPH
  Trovy právneho zastúpenia
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • 99,- EUR na úhradu nákladov
 • 20% z ušetrenej sumy + DPH
  Trovy právneho zastúpenia
Webber

NAŠA ODMENA


Odplata našej advokátskej kancelárie pozostáva z 3 zložiek, a to:


1. 20% Z UŠETRENEJ SUMY + DPH

Zo sumy, ktorú Vám naša advokátska kancelária ušetrí, si účtujeme odplatu vo výške 20% +DPH .Naša advokátska kancelária má nárok na túto časť odmeny len a výlučne v prípade, že v konaní voči banke /nebankovému subjektu alebo stavenej sporiteľni budeme úspešní, teda len zo sumy, ktorú Vám právoplatne ušetríme. Ak Vám neušetríme nič, neplatíte nám žiadnu podielovú odmenu.

 • Inkasujeme 20% zo sumy, ktorú Vám ušetríme + DPH
 • Len v prípade, že Vám peniaze skutočne ušetríme
 • Ak Vám peniaze neušetríme, odmenu neplatíte

2. TROVY PRÁVNEHO ZASTÚPENIA

Druhou zložkou našej odmeny je odmena vo výške trov právneho zastúpenia, ktoré budú priznané súdom v súdnom konaní. V prípade, ak v súdnom konaní budeme úspešní, banka, nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa nám zaplatí tieto trovy. Túto zložku teda opäť neplatíte Vy, ale platí ju protistrana a aj to len v prípade, že v konaní budeme úspešní.

 • Neplatíte Vy, ale protistrana
 • Len v prípade, že Vám peniaze skutočne ušetríme
 • Ak Vám peniaze neušetríme, odmenu neplatíte

3. POPLATOK VO VÝŠKE 99,- EUR

Tento poplatok nám platíte po tom, ako na základe bezplatného právneho posúdenia Vašich dokumentov dospejeme k názoru, že máte nárok na neplatenie úrokov a Vy sa rozhodnete s nami uzatvoriť zmluvu o právnej pomoci a uplatniť Váš nárok cestou našej advokátskej kancelárie. Ak sa po bezplatnom právnom posúdení Vašich dokumentov rozhodnete s nami zmluvu neuzatvoriť, tento poplatok neplatíte. Tento poplatok tvorí síce našu odplatu, ale ide o zanedbateľnú výšku a používame ho najmä na úhradu našich výdavkov spojených s poskytovaním tejto služby (prenájom kancelárie, zaplatenie platov právnikov, ktorí sa budú venovať Vášmu prípadu, úhrada cestovných nákladov na súd a pod.).

 • Len ak sa rozhodnete s nami uzatvoriť zmluvu
 • Slúži na úhradu našich režijných nákladov
 • Posúdenie Vašich dokumentov je stále bezplatné
Webber

Kontakt


Mgr. Anton Pavúk
Mgr. Anton Pavúk
zakladajúci advokát

Po 8 ročných odborných skúsenostiach v oblasti obchodného práva som sa rozhodol venovať sa primárne spotrebiteľskému právu, kde v boji ekonomicky silnejších subjektov voči ekonomicky slabším hájim stranu slabšieho, v čom dlhodobo vidím tiež moje životné poslanie. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho problému nás prosím neváhajte kontaktovať.

so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely - viac info tu

Obchodný register

 • Obchodné meno: WEBBER LEGAL, s.r.o.
  Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, Prešov 080 01
  IČO: 50 680 552
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 42327/P

Iné informácie

 • Advokátska kancelária
  Zápis v Slovenskej advokátskej komore
  Číslo advokáta: 7506
  Poistenie právnych služieb: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  Poistná suma: 1.500.000,- EUR
  IBAN: SK60 0900 0000 0051 2440 8625