Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

11.03.2018

Advokátska kancelária pripravila (najmä) pre odbornú verejnosť právnu analýzu, ktorá sa venuje právnym následkom nedodržania pravidiel ustanovených v zákone o bankách zo strany bánk pri postupovaní ich pohľadávok voči spotrebiteľom, ako aj otázke (ne)možnosti zmluvne sa odchýliť od zákonnej právnej úpravy v neprospech spotrebiteľa.

Právnu analýzu si môžete stiahnuť v .pdf verzii po klinkutí na tento odkaz, alebo vo verzii .docx, ktorá sa nachádza na tomto odkaze.

Právna analýza bola publikovaná tiež na odbornom portáli www.pravnenoviny.sk.