Webber

Zásady ochrany osobných údajov


Advokátska kancelária WEBBER LEGAL Vás ako dotknutú osobu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) týmto informuje o nasledovných Zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL (ďalej tiež “IS”).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom IS je spoločnosť WEBBER LEGAL, s.r.o., sídlo: Na rozhliadke 2, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 50 680 552, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č.: 116481/B (ďalej ako „WEBBER LEGAL“).

Osobné údaje

Osobnými údajmi, ktorých sa spracúvanie týka, sú:

  1. osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby nevyhnutné výkon povolania advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL (výkon advokácie) (ďalej len „nevyhnutné osobné údaje“);
  2. osobné údaje na marketingové účely v rozsahu: meno, priezvisko, pobyt, telefónne číslo a e-mailová adresa, na použitie ktorých udelila dotknutá osoba súhlas (ďalej len „osobné údaje na marketingové účely“). 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich nevyhnutných osobných údajov je v zmysle ust. § 18 ods. 6 a 7 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“) výkon povolania advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL (výkon advokácie). Zároveň, v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov advokátska kancelária WEBBER LEGAL spracúva Vaše nevyhnutné osobné údaje na účely ich spracúvania nevyhnutného na plnenie zmluvy o právnej pomoci medzi advokátskou kanceláriou WEBBER LEGAL a Vašou osobou, alebo v predzmluvných vzťahoch medzi advokátskou kanceláriou WEBBER LEGAL a Vašou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na Vašu žiadosť.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely je ich spracúvanie za účelom marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie a zasielania informácií o novinkách, ponukách, službách a iných marketingových akciách advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Vaše nevyhnutné osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi uvedenými vyššie, t. j. v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu uvedeného vyššie.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, pobyt, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, je zodpovedná osoba, ktorá nám ich poskytla.

Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle Zákona o advokácii a ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je advokátska kancelária WEBBER LEGAL oprávnená spracúvať Vaše nevyhnutné osobné údaje v stanovenom rozsahu aj bez Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje na účely marketingu spracúvame len na základe Vášho súhlasu, ktorý vykonáte  zaškrtnutím príslušného políčka s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely pred odoslaním správy v kontaktnom formulári, kde ako dotknutá osoba udeľujete našej advokátskej kancelárii súhlas a povolenie na použitie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, pobyt, email a telefón.

Okruh tretích strán a iných osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované resp. sprístupňované tretím stranám alebo príjemcom, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje sú poskytované resp. sprístupňované tretím stranám pri plnení nášho povolania (advokácia) najmä Vašim dlžníkom (banky a nebankové subjekty), inkasným agentúram, ktoré vymáhajú pohľadávky Vašich dlžníkov (rôzne inkasné agentúry), súdom, rozhodcovským súdom, orgánom činným v trestnom konaní, notárom a iným orgánom verejnej správy.

Vaše práva

V zmysle ust. § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti od advokátskej kancelárie WEBEBR LEGAL vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v IS v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 ste ako dotknutá osoba oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Vašu žiadosť podľa písm. a) až c), e) až h)  sme povinní vybaviť bezplatne. Vašu Žiadosť podľa písm. d) vybavíme bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Vám ako dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vašu žiadosť sme povinní písomne vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Vaše právo podľa odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Ako dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek e-mailom alebo písomne požiadať o zrušenie zasielania informácií a správ, ktoré Vám zasielame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely.

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov máte aj ďalšie tam uvedené práva.

Práva a povinnosti advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom — okrem prípadov podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na účely plnenia zmluvy o právnej pomoci medzi našou advokátskou kanceláriou a Vašou osobou.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL Vaše osobné údaje nezverejňuje ani nevykonáva ich cezhraničný prenos.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je oprávnená spracovávať Vaše nevyhnutné osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou advokátskou kanceláriou a Vašou osobu, a po jeho ukončení až do usporiadania vzájomných záväzkov, vrátane povinnej doby archivácie.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje na účely marketingu s platnosťou do jeho písomného odvolania z Vašej strany. Súhlas so spracúvaním je možné kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením zaslaným našej advokátskej kancelárii.

Advokátska kancelária WEBBER LEGAL je povinná na požiadanie bezplatne sprístupniť údaje z evidencie podľa § 43 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Sprístupnenie údajov je možné vykonať na kontaktom mieste advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL na ulici Štefánikova 24, Prešov v pracovných dňoch od 9:30 do 15:30 hod.

Poučenie

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, alebo otázky o ochrane Vašich osobných údajov zasielajte na adresu sídla advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL: WEBBER LEGAL, s.r.o., sídlo: Na rozhliadke 2, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01. Naša advokátska kancelária vybaví Vaše žiadosti bezplatne (s výnimkou podľa časti „Vaše práva“ písm. d) uvedené vyššie), a to do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.